• مقایسه اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد درمنه دشتی و درمنه کوهی تحت تنش کلرید سدیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/14
  • تعداد بازدید: 659
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این آزمایش به منظور بررسی اثر سالیسیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گونه درمنه دشتی (artemisia sieberi) و درمنه کوهی (artemisia aucheri) در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1395 تحت تنش کلرید سدیم انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید در 4 سطح (0، 0.5، 1 و 1.5 میلی مولار) و تنش شوری در 4 سطح (0، 0.5، 1 و 1.5 درصد) بودند. بعد از تیمار بذور توسط سالیسیلیک اسید درون پتری دیش های حاوی 2-1 میلی لیتر نمک کلرید سدیم با غلظت های فوق قرار داده شد. سپس به منظور جوانه زنی و رشد گیاهچه در ژرمیناتور قرار گرفت. صفات سرعت جوانه زنی، درصد نهایی جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، انرژی جوانه زنی، ارزش تنژیدگی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و نسبت وزن تر به وزن خشک گیاهچه از روز دوم تا روز آخر آزمایش ثبت گردید. نتایج نشان داد که کاربرد سالیسیک اسید با غلظت 1 میلی مولار باعث افزایش شاخص های جوانه زنی در بذرهای درمنه دشتی شد. پیش تیمار کردن بذور درمنه دشتی و درمنه کوهی با آب مقطر تا حدودی تاثیر مطلوبی بر شاخص های مرتبط با جوانه زنی داشت. اعمال تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه زنی و پارامترهای مرتبط به آن در بذرهای هر دو گونه شد. حد آستانه تحمل بذرهای درمنه دشتی و درمنه کوهی به تنش شوری تا 1.5 درصد کلرید سدیم بود که احتمال داده می شود این بذور نسبت به تنش شوری تحمل بالایی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها