• بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه صنعتی سیرجان و دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 714
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه صنعتی سیرجان و دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های یاد شده بالا می باشد که تعداد آن ها در سال 1395 به 180 نفر بالغ گردیده است و با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، تمامی آن ها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد بوده است، یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سلامت سازمانی (و نیز مولفه های آن) با کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین میانگین کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه های مزبور بر حسب متغیرهای دموگرافیک (جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه خدمت) تفاوت معناداری وجود ندارد. در خاتمه، به منظور بهبود سلامت سازمانی و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان در دانشگاه های مورد بحث، پیشنهادهای سازنده ای به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها