• بررسی استراتژیک رابطه بین حسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 725
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه سهامداران خواهان سرمایه گذاری در شرکت هایی هستند به گونه ای مناسب مسئولیت اجتماعی را انجام می دهند. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی شرکتی خودمی ببینند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین محتوای مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 201 شرکت را طی بازه زمانی 1388 لغایت 1394 مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق، شاخص تنوع در مسئولیت اجتماعی، شاخص اجتماعی از مسئولیت پذیری اجتماعی، شاخص اول محیطی در مسئولیت پذیری اجتماعی و عامل اول محیطی در مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان محتوای مسئولیت پذیری اجتماعی در نظر گرفته شده است و مدل جونز تعدیل شده نیز به عنوان شاخصی برای مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدیریت سود ارتباط معنادار آماری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم