اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر سطوح مختلف گیاه خارشتر (alhaji mauroum) بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی خون مرغ های تخمگذار تجاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گیاه خارشتر بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار تجاری انجام گردید. در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه های لاین در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 9 قطعه مرغ) از سن 44 هفتگی تا سن 48 هفتگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره های غذایی برای هرکدام از تیمارها به تفکیک تهیه و به مصرف رسید و گروه های آزمایشی شامل: تیمار 1- سطح 1 درصد گیاه خارشتر در جیره غذایی، تیمار 2- سطح 2 درصد گیاه خارشتر در جیره غذایی، تیمار 3- سطح 3 درصد گیاه خارشتر در جیره غذایی، تیمار 1- شاهد بدون گیاه خارشتر در جیره غذایی بود. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر در جیره های غذایی مرغ های تخمگذار دارای اثرات معنی دار بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ داشت (0.05(p<. هم چنین سطوح مختلف خارشتر اختلاف معنی داری بر فراسنجه های بیوشیمیایی نداشت (0.05(p>. نتیجه گیری کلی اینکه استفاده از 3 درصد گیاه خارشتر در جیره های غذایی مرغ تخم گذار باعث بهبود عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و کاهش هزینه خوراک به ازای هر کیلو گرم تخم مرغ تولیدی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها