• بررسی عوامل تاثیرگذار بر عدم تمایل به پرداخت مالیات در شرکت های کوچک و متوسط در ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اهمیت و جایگاه اجتناب مالی شرکت ها و اثرپذیری این متغیر از دیگر متغیرهای مالی شرکت ها، در پژوهش حاضر، به بررسی بررسی عوامل تاثیرگذار بر عدم تمایل به پرداخت مالیات در شرکت های کوچک و متوسط در ایران پرداخته شد. برای این منظور، دو گروه متغیر در نظر گرفته شد که شامل متغیرهای مالی و سپس ویژگی های حسابرسی بود. متغیرهای مالی شامل اندازه، اهرم مالی، شدت سرمایه، سودآوری، جریانات نقدی عملیاتی، رشد فروش، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات بود. علاوه بر این، ویژگی های حسابرس شامل اندازه و اظهارنظر حسابرس می باشد. هم چنین، برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله بین سال های 1391 تا 1395 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 160 شرکت (در مجموع 800 سال-شرکت) بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی قرار دارد که پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق، از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. آزمون مدل رگرسیونی پژوهش با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی 8 eviews صورت پذیرفته است. نتایج کلی به دست آمده نشان داد اندازه شرکت، شدت سرمایه، سودآوری، رشد فروش و اندازه حسابرس دارای اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت های متوسط و کوچک می باشد و این در حالی است که اثر متغیرهای اهرم مالی، جریانات نقدی عملیاتی و اظهارنظر حسابرس دارای منفی و معنادار به دست آمد. در نهایت، اثر متغیرهای هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات بر اجتناب از مالیات شرکت های متوسط و کوچک معنادار به دست نیامد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها