• بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و سلامت روان دختران نوجوان تحت حمایت مراکز نگهداری شبانه روزی با دختران نوجوان تحت حمایت خانواده شهرستان آباده

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 388
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و سلامت روان دختران نوجوان تحت حمایت مراکز نگهداری شبانه روزی با دختران نوجوان تحت حمایت خانواده شهرستان آباده انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بوده است و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان دختر ساکن در شهرستان آباده تشکیل داده اند. نمونه این پژوهش شامل 25 نوجوان دختر تحت حمایت مراکز نگهداری شبانه روزی و 25 نوجوان دختر تحت حمایت خانواده بود که به روش در دسترس (به دلیل حجم کم نمونه) انتخاب شده بودند. برای سنجش سبک دلبستگی از پرسشنامه سبک دلسبتگی کالینز و رید و از پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی جهت سنجش سلامت روان دختران استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که دختران نوجوان تحت حمایت خانواده به طور معنی داری از سلامت روان بیش تر نسبت به گروه دیگر برخوردار بودند و این تفاوت مخصوصاً در زیر مقیاس های اضطراب- کم خوابی و افسردگی معنی دار بود. هم چنین بین سبک دلبستگی دختران دو گروه نیز تفاوت معنی دار وجود داشت و دختران تحت حمایت خانواده به طور معنی داری سبک دلبستگی نزدیک (ایمن) داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها