• مقایسه رابطه سبک های دلبستگی، خود- متمایزسازی و سبک زندگی ارتقا بخش سلامت در دانشجویان موفق- ناموفق تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 732
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه رابطه سبک های دلبستگی، خود- متمایزسازی و سبک زندگی ارتقا بخش سلامت در دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. در پژوهشی با روش توصیفی از نوع همبستگی، نمونه ای به حجم 305 نفر از میان تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مطالعه، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان، پرسشنامه تجدیدنظر شده خود-متمایزسازی و نیمرخ سبک زندگی ارتقا بخش سلامت- نسخه تجدیدنظر شده دوم را تکمیل نمودند. پس از اجرای پرسش نامه ها، اطلاعات جمع آوری شده به وسیله شاخص های آمار توصیفی و هم چنین روش های همبستگی پیرسون و آزمون z فیشر (تحلیل تفاوت همبستگی) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین همبستگی نمره کل سبک زندگی ارتقا بخش سلامت و سه تا از مولفه های آن، یعنی تغذیه، حمایت بین فردی و مدیریت استرس با سبک دلبستگی ناایمن- اضطرابی در میان دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که بین همبستگی مولفه های 1-مدیریت استرس با "موقعیت من". 2-خود-شکوفایی با گسلش عاطفی و 3-حمایت بین فردی با همجوشی با دیگران در میان دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که بین همبستگی مولفه "موقعیت من" با سبک دلبستگی ناایمن- اضطرابی در میان دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها