• بررسی بازاریابی رابطه مند با سهم بازار با نقش میانجی اعتماد مشتری در شعب بانک ملت شهرستان سیرجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 298
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این تحقیق بررسی بازاریابی رابطه مند با سهم بازار با نقش میانجی اعتماد مشتری در شعب بانک ملت شهرستان سیرجان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد و با توجه به حضور در سازمان ها و کسب اطلاعات از داخل سازمان ها با استفاده از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی- میدانی نیز می باشد. جامعه آماری اولیه این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت شعبه سیرجان که تعداد آن ها 140 نفر می باشد که تمامی آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و جامعه آماری دوم این تحقیق مشتریان بانک ملت شعبه سیرجان می باشد که از میان 27580 نفر از مشتریان با استفاده از جدول مورگان 345 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که 250 نفر پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند بر اساس نظریه دوبیسی (2007)، اعتماد مشتری بر اساس تقسیم بندی ریچهلد (2006) و پرسشنامه سهم بازار نوع پسند اصیل و دیگران (1391) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار amos 22 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین بازاریابی رابطه مند و سهم بازار با نقش میانجی اعتماد مشتری در بانک ملت شعب سیرجان رابطه معناداری وجود دارد و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی به منظور مدیریت بهتر در سازمان ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها