• سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی از طریق درک مصرف کننده بر ارزش ویژه برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 461
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر به سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی از طریق درک مصرف کننده بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت های تامین قطعات خودرو استان کرمانشاه در سال 1396) می پردازد. روش تحقیق استفاده شده توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که ابزار گرد آوری اطلاعات ترکیبی از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته است که ابزار اندازه گیری آن مقیاس لیکرت می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و برای تدوین مبانی نظری و چارچوب پژوهش از کتب کتابخانه ها، مقالات لاتین و فارسی و پایان نامه ها استفاده شده است. تعداد جامعه مورد استفاده 379 نفر از کارکنان شرکت های تامین قطعات خودرو (ایران خودرو و سایپا) است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 191 نفر از اعضای جامعه انتخاب شده است که روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده است و جهت روایی و پایایی از اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. سپس اطلاعات مربوطه با استفاده از نرم افزار amos و spss تجزیه و تحلیل نموده و سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عامل تاییدی نوع اول و دوم و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس مدل (yadav & rahman. 2017) درک مصرف کننده از فعالیت های بازاریابی با استفاده از رسانه های اجتماعی بر روی قصد خرید تاثیر می گذارد. هم چنین نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی از طریق درک مصرف کننده بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معنا داری دارد وبا توجه به نتایج بدست آمده از مدل رتبه بندی فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند می توان گفت آگاهی دهنده بود با ضریب 0.850 بیش ترین تأثیر و مؤلفه شخصی سازی داشته است با ضریب 0.615 کم ترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها