• بررسی رابطه بین تخصص حسابرس با کیفیت اطلاعات و کارایی سرمایه گذاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس با کیفیت اطلاعات و کارایی سرمایه گذاری پرداخته است و هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با کیفیت اطلاعات و کارایی سرمایه گذاری است. قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1395 می باشد. از آن جا که نتایج این پژوهش می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهش های کاربردی است. هم چنین با توجه به این که این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری در این تحقیق، 404 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک می باشد که 84 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور محاسبات متغیرها، آزمون فرضیه های تحقیق و انجام سایر آزمون های آماری از آزمون های لیمر، هاسمن، بروش پاگان- کوک و ویسبرگ و نرم افزار eviews استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و بین تخصص حسابرس و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها