• تاثیر انجام 3 ماه تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین 10، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیبات بدن زنان سالمند چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 290
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش تاثیر انجام 3 ماه تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین 10، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیبات بدن زنان سالمند چاق بود.

   روش کار: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی بود. پس از مشخص شدن وضعیت چاقی از بین زنان سالمند چاق (شاخص توده بدنی بالای 30)، با دامنه ی سنی 64 تا 65 ساله به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (15نفر) و تجربی (15نفر) تقسیم شدند. بعد از گرفتن پیش آزمون از آزمودنی ها، گروه تجربی به مدت 12 هفته (5 جلسه در هر هفته، هر جلسه 60 دقیقه) به تمرینات پیلاتس پرداختند. جهت مقایسه درون گروهی از ازمون t همبسته و به منظور مقایسه بین گروهی از آزمون t مستقل در سطح معنی داری (0.05 p≤) استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 انجام شد و نتایج این تجزیه و تحلیل های آماری به طور کامل در نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه حاضر وزن، درصد چربی، bmi متعاقب انجام 3 ماه تمرین پیلاتس در مقایسه درون گروهی و بین گروهی به طور معنی داری کاهش یافتند و vo2max به طور معنی داری افزایش یافت. مقایسه بین گروهی نشان داده شد که سطوح 10-il سرم تغییر معنی داری نداشت (0.05p>)، اما با مقایسه درون گروهی نشان داده شد که سطوح 10-il سرم در گروه تجربی افزایش معنادار پیدا کردند (0.05 p<).

  نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که انجام 3 ماه تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنادار ترکیبات بدن می شود و هم چنین باعث افزایش توان هوازی و افزایش شاخص ضد التهابی زنان سالمند چاق می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها