• بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی شهر بیرجند و ارائه راهکار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی شهر بیرجند و ارایه راهکار بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، مسئولان ورزشی مناطق شهرداری بیرجند و اساتید دانشگاه (50=n) بود که نمونه گیری بصورت تمام شمار صورت گرفت.

   روش کار: روش پژوهش پیمایشی واز نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت میدانی اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سالاری (1393) که روایی آن به رویت 12 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد و دولتی بیرجند رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.75 بدست آمد. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونوف، آزمون t تک نمونه ای بود.

   یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای معیارها و استانداردهای دسترسی، نقش و توجه مسئولین، عوامل علمی، آموزشی و فرهنگی، عوامل انگیزشی و منابع مالی و انسانی تاثیر معناداری بر توسعه ورزش همگانی دارند.

   نتیجه گیری: بنابراین به مدیران پیشنهاد می شود نسبت به توسعه ورزش همگانی و نقش آن در بهبود و شادابی و نشاط در بین مردم و ایجاد تفریحات لازم و بالا بردن انگیزش و علاقه مندی مردم تلاش بیش تری داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها