• بررسی تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری بر رفتار خرید ناگهانی پوشاک ورزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 394
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل روان شناختی و رفتاری بر رفتار خرید ناگهانی پوشاک ورزشی انجام شده است.

  روش کار: جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های ورزشی در شهر مشهد و در مرکز فروش کالا که تعداد آن ها نامحدود می باشد. با توجه به بودن تعداد و در دسترس بودن 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق محقق از دو پرسش نامه استاندارد بر اساس مطالعات اسنادی استاندارد عوامل روان شناختی- رفتاری و پرسشنامه رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان استفاده گردید. با توجه به استاندارد بودن پرسش نامه های از نظر روایی مورد تائید اساتید محترم راهنما و مشاور برای روایی صوری قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها بالای 70% بدست آمد.

   یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل روان شناختی و رفتاری بر رفتار خرید ناگهانی پوشاک ورزشی تاثیر مثبت و معنی دار دارد (0.05(p<.

   بحث و نتیجه گیری: رابطه قوی و معنی دار یبن عامل روان شناختی- رفتاری بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان پوشاک ورزشی که در تحقیقات مختلف و تحقیق جاری تایید شده است، به این معنی است که اگر بازاریاریان از این طریق بتوانند بر نیازهای مصرف کنندگان اشراف و تاثیرگذاری داشته باشند، پس از آن امکان انجام خرید ناگهانی به اوج خود خواهد رسید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها