• رابطه جو روانی اجتماعی کلاس و رشد اجتماعی دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 407
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین جو روانی - اجتماعی کلاس با رشد اجتماعی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 2 شهر خرم آباد بود.این تحقیق به شیوه ی توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 2 شهر خرم آباد که برابر با 2796 نفر (پسر) بود که با استفاده از جدول مورگان 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، طبقه ای نسبی تصادفی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر،گیدینگز و مک روبی، 1995) و پرسشنامه رشد اجتماعی وایتزمن (1990) استفاده شد. جهت تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار فراوانی، درصد فراوانی) و آمار استباطی آزمون های آماری کلموگروف، اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین جو روانی - اجتماعی کلاس و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره اول متوسطه ناحیه شهر خرم آباد رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین مولفه های اصطکاک، همبستگی، انضباط و رقابت و رشد اجتماعی، مولفه همبستگی حدود 0.21 واریانس رشد اجتماعی را تبیین می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها