• واکاوی تاثیر گذاری احساس دلبستگی محله ای در میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  واکاوی تاثیر گذاری احساس دلبستگی محله ای در میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  روند رو به رشد شهرنشنی و گسترش سریع شهرها نقش شهروندان را در مشارکت های اجتماعی پررنگ تر ساخته است؛ لذا این پژوهش با هدف واکاوی تاثیر گذاری احساس دلبستگی محله ای در میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. گروه نمونه از بین شهروندان اصفهانی در سال 1397 انتخاب شد؛ بدین صورت که ابتدا از بین مناطق 15 گانه شهر اصفهان 5 منطقه به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس از بین شهروندان آن مناطق تعداد 384 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته احساس دلبستگی محله ای و مشارکت اجتماعی بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار آماری spss22 استفاده شد. یافته های بدست آمده نشان داد که بین احساس دلبستگی محله ای، هویت محله ای، رضایت محله ای، امنیت محله ای، تعصب محله ای، همبستگی محله ای، مشارکت محله ای و مشارکت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0.05 (p<؛ لذا می توان گفت این عوامل بر مشارکت اجتماعی شهروندان تأثیر معناداری دارد. بنابراین در برنامه ریزی جهت جذب مشارکت های مردمی باید به عوامل اجتماعی از جمله احساس دلبستگی افراد به محله توجه ویژه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها