• مطالعه تطبیقی روشهای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی در مطالعات منطقه ای (نمونه موردی : شهرستان های ناحیه گیلان مرکزی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   افزایش نرخ شهرنیشنی همراه با تغییرات جمعیتی و اقتصادی منجر به تخصیص نامتعادل منابع و تمرکز در برخی مناطق خاص شده است ،که محرومیت دیگر نقاط را در بر داشته است . در این راستا ، یکی از وظایف مهم برنامه ریزان شهری و منطقه ای بررسی شاخص های توسعه یافتگی درمناطق مختلف به منظور شناساسی نقاط محروم،برای ایجاد فرصت های برابر دسترسی به امکانات و منابع برای همه ی مناطق و در نتیجه جرکت در جهت توسعه ی متعادل و پایدار می باشد . جهت شناخت مناسب منطقه و سنجش سطح توسعه یافتگی مدل های گوناگونی ارائه شده است که گاها نتایج این مدل ها با هم تفاوت داشته و لذا با توجه به نوع مدل مورد استفاده نتایج گوناگونی حاصل شده و برنامه ریزی های متفاوتی نیز انجام شده است . اهداف این مقاله را می توان بررسی مدل های مختلف توسعه یافتگی در منطقه ی گیلان مرکزی  مقایسه تطبیقی نتایج آن و در نهایت نحوه ی انتخاب قابل اطمینان ترین مدل برای آن منطقه را نام برد . در این پژوهش برای سنجش سطح توسعه یافتگی ناحیه گیلان مرکزی ، با توجه به شاخص های استخراج نموده و با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی، مک گراناهان ،ضریب محرومیت و شاخص بندی در سه بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به رتبه بندی هریک از شهرستان ها از لحاظ توسعه یافتگی پرداخت شده است و با مقایسه تطبیقی این مدل ها با یکدیگر قوت و ضعف آنها  بررسی گشته است و در نهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس مدل های قابل اطمینان تر برای سنجش سطح توسعه یافتگی از میان آنها انتخاب شده است . نتایج تحقیق نشانگر آن است که قابل اطمینان ترین مدل برای بررسی سطح توسعه یافتگی در محدوده ی مورد مطالعه مدل شاخص بندی می باشد . این نکته حایز اهمیت می باشد که ممکن است در یک محدوده ی مورد مطالعه ی دیگر با توجه به اسناد بالادست و اهداف توسعه مدل دیگری برای بررسی سطح توسعه یافتگی آن مناسب باشد اما از فرایند استفاده شده  در این پژوهش می توان برای انتخاب قابل اطمینان ترین مدل برای بررسی سطح توسعه یافتگی دردیگر مناطق استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها