• بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 487
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد991 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 9311 تا 9311 مورد تحقیق قرار گرفتند.

  روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 91 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. یعنی در شرکتهایی که دارای پیچیدگی عملیات هستند و شرکتها فروش صادراتی دارند آن شرکتها تاخیر بیشتری در گزارشگری مالی دارند. پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر معنادار و معکوس دارد یعنی شرکتهایی که به هیئت مدیره خود پاداش می دهند در آن شرکتها صورت های مالی با تاخیر کمتری گزارش می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها