• بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 525
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  پژوهش حاضر با موضوع بررسی نقش رسانه های نوشتاری در تحریک احساسات سرمایه‌گذاران و ایجاد حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه است در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سرمایه گذاران شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاران بورس هستند و نمونه آماری شامل 151 نفر از همین افراد می باشند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد.این پرسشنامه از ادبیات تحقیق استخراج شده است.

  پرسشنامه شامل 33 سوال می باشد که سوالات 1-3 مربوط به فرضیه اول؛ سوالات  4-11 مربوط به فرضیه دوم؛ سوالات 12-20 مربوط به فرضیه سوم؛ سوالات 21-24 مربوط به فرضیه چهارم و سوالات 25-30 مربوط به فرضیه پنجم می باشد. نتایج نشان داد واژه های منفی رسانه های نوشتاری بر احساسات هیجانی سهام گذاران، احساسات هیجانی روی شاخص بازار؛ شاخص بازار روی رفتار سرمایه گذاران و در نهایت رفتار سرمایه گذاران روی ایجاد حباب قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها