• بررسی عوامل موثر در کاهش کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد آذربایجان شرقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی عوامل موثر در کاهش کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد آذربایجان شرقی

  این مقاله با هدف شناسایی عوامل کاهش دهنده کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد اجرا شد. در این راستا ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در آسیب شناسی آموزشی این موسسات، الگوهای مختلف وعوامل تأثیرگذار مورد مطالعه قرارگرفت. تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بود. و پرسشنامه محقق ساخته طراحی و عوامل و ابعاد متغیر ها مشخص شد. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، بین مدیران و موسسان آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های دوجمله ای و فریدمن و با دو شیوه توصیفی و استنباطی اجرا شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عوامل موسسه (منابع فیزیکی، منابع انسانی و مالی، برنامه های آموزشی و بازاریابی آموزشی) و عوامل سازمانی (محتوا، خط مشی، پشتیبانی، ارزشیابی) و عوامل محیطی (رقبا، بازارکار، فرهنگ جامعه، قوانین و سیاست های دولت) بر کاهش مشتریان موسسات آموزش فنی و حرفه ای آزاد تاثیر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید