• بررسی مدیریت زمان بر بهره وری علمی دانشجویان دانشگاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 305
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی مدیریت زمان بر بهره وری علمی دانشجویان دانشگاه

  در مقاله سعی بر آن داریم تا به بررسی مدیریت زمان بر بهروری علمی دانشجویان دانشگاه بپردازیم. پرسشنامه های تحقیق شامل 40سوال و به صورت درجه بندی شده از کاملاًموافقم (5) تا کاملاً مخالفم (1) بر یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت صورت می گیرند. حداقل نمره 40 و حداکثر آن 200 است. این مقیاس مهارتهای فردی مدیریت زمان که شامل شش بعد هدف گذاری، اولویت بندی هدفها و فعالیت ها، برنامه ریزی عملیاتی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات می باشد را اندازه گیری می کند. حافظی و همکاران با محاسبه ضریب همبستگی بعد از دوبار اجرا پرسشنامه مذکور، ضریب پایایی آن را در بخش اول پرسشنامه برابر با 0.94 اعلام نمودند که در سطح 0.001 معنادار گردید و همچنین ضریب مذکور در بخش دوم پرسشنامه برابر با 0.97 گزارش شد که در سطح  0.001 معنادار شد. برای آزمون فرضیه ها از روش آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد، بین خود تنظیمی یادگیری و مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها