• بررسی نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های منطقه ویژه عسلویه)

  مدیران شرکت ها در تلاشند تا بتوانند با توجه به فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعات حسابداری را تقویت و با شفاف سازی اطلاعات آن در عملکرد شرکت نقش بهتری داشته باشند؛ در این راستا تأثیرگذار باشد که وان دانگ ها در سال 2020 به این موضوع پرداخته است و از این رو، محقق سعی بر این دارد که موضوع و فرضیات وی را در ایران مورد سنجش قرار دهد؛ از این رو هدف از انجام این مقاله تعیین و بررسی نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه عسلویه می باشد. داده های پژوهش به روش مقطعی و در سال 1400، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. فرهنگ سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و عملکرد عملیاتی، از متغیرهای این پژوهش محسوب می‌شوند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان تعداد 162 شامل مدیران، کارکنان، کارشناسان حسابداری و متخصصان مالی در این شرکت ها انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی بوده و توسط نرم افزار spss نسخه 20 و روایی و پایایی داده ها با استفاده از آزمون نرمال بودن اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه عسلویه نقش تعدیلی دارد؛ بنابراین، استفاده از شاخص فرهنگ سازمانی نظیر مشارکت، بی ثباتی، مأموریت و تطبیق پذیری می تواند علاوه بر اثرگذاری در رابطه سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط، در ایجاد نوآوری ها، تکنولوژی ها و فناوری های نوظهور مفید باشد و باعث تسهیل ثبت اطلاعات حسابداری شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها