• بررسی مقایسه ای بین اعتیاد به فضاهای مجازی و سبک های هویت با رشد اجتماعی دانش آموزان متوسطه دوره دوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 650
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای بین اعتیاد به فضاهای مجازی و سبک های هویت با رشد اجتماعی بود. این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگی در سال 1396 در زاهدان  بود.  جامعه آماری شامل دانش آموزات متوسطه دوم به تعداد 6000 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 140 نفر  برآورد شد. روش نمونه گیری از نوع در دسترس می باشد، در این پژوهش ابزار گرد آوری داده ها، سه پرسشنامه اعتیاد به فضاهای مجازی، سبک هویت و رشد اجتماعی بود. داده ها با استفاده میانگین و انحراف استاندارد،  آزمون t و همبستگی با استفاده از نرم افزار spss-19 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتیاد به فضاهای مجازی و سبک های هویت پسران بیشتر از دخترها می باشد. همچنین رشد اجتماعی دختران بیشتر از پسران می باشد. ضریب همبستگی هیچ تفاوت معناداری را بین دختران و پسران در سه متغیر در سطحp≤0.05   نشان نمی دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها