• اثربخشی مشاوره گروهی گشتالتی بر هوش هیجانی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مشاوره گروهی گشتالتی بر هوش ‌هیجانی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه قم انجام گردید. روش تحقیق به‌صورت نیمه آزمایشی از نوع گروه کنترل و آزمایش همراه با پیش-آزمون، پس-آزمون می‌باشد. جامعه ‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان دخترِ خوابگاهی دانشگاه قم بود که 22 نفر از آنان به‌ عنوان حجم نمونه به روش نمونه ‌گیری تصادفی خوشه ‌ای چندمرحله ‌ای در دو گروه یازده ‌نفره‌ی گروه گواه و گروه آزمایش انتخاب شدند که در طول دوره یکی از اعضای گروه آزمایش ریزش نمود. گروه آزمایش در طی 8 جلسه دو ساعته تحت گروه‌ درمانی گشتالتی قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه ‌ی هوش‌ هیجانی بار-آن بود. داده ‌های به‌ دست ‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک ‌راهه و چند راهه تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از آزمون آماری تفاوت معناداری بین نمرات هوش ‌هیجانی و مؤلفه ‌های آن (مهارت‌های درون ‌فردی، مهارت‌ های بین‌ فردی، سازگاری، کنترل استرس یا مقابله با فشار به ‌جز خلق عمومی) نشان دادند، که نتیجه می شود مشاوره گروهی گشتالتی، هوش ‌هیجانی دانشجویان دختر را بهبود می‌ بخشد و می‌توان از آن به‌عنوان یک سبک مناسب آموزشی در جهت افزایش هوش ‌هیجانی استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها