• ارتباط سرمایه گذاری با کیفیت اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 326
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه گذاری باکیفیت اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا1394 است؛ که برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانهای با استفاده از کتاب، مقالات و پایاننامه ها و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش روش پانل بوده و جهت تجزیه و تحلیل از نرمافزار eviews8 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری ارتباط معنیدار و معکوسی وجود دارد؛ اما بین حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری رابطه معنیداری وجود ندارد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها