• طراحی مدل تاب آوری زنجیره تأمین در مجتمع گاز پارس جنوبی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/17
  • تعداد بازدید: 228
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین در مجتمع گاز پارس جنوبی

  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین در مجتمع گاز پارس جنوبی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی‌ـ همبستگی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 3290 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد نمونه‌ها 346 نفر برآورد گردیده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌‌ها انتخاب شدند.

  ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه‌ای است که با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق طراحی شد و روایی و پایایی آن آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار pls smart استفاده شده است. نتایج نشان داد که چابک‌سازی عملیات و فرایند با ضریب مسیر 0.326، توسعه منابع انسانی با ضریب مسیر 0.488، توسعه منابع مالی با ضریب مسیر 0.265، پشتیبانی زنجیره تامین با ضریب مسیر 0.414، فناوری اطلاعات با ضریب مسیر 0.297 و فرهنگ مدیریت ریسک با ضریب مسیر 0.369 بر تاب‌آوری زنجیره تامین و همچنین تاب‌آوری زنجیره تامین با ضریب مسیر 0.403 بر عملکرد زنجیره تامین تأثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید