• تأثیر ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/19
  • تعداد بازدید: 239
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است.

  به منظور نیل به این هدف 931 سال-شرکت (133 شرکت برای هفت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده گردید.

  با استفاده از داده های ترکیبی می توان به دو روش، مدل های رگرسیونی را تخمین زد (تلفیقی و پانل). به منظور تعیین روش تخمین از آزمون f لیمر استفاده گردید و در صورت استفاده از روش پانل، می توان به یکی از دو صورت مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام گیرد که به منظور تشخیص نوع مدل، از آزمون هاسمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها