• بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر سودآوری، مالکیت و کوته بینی مدیریتی در شرکت های با اندازه بزرگ و کوچک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/13
  • تعداد بازدید: 285
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر سودآوری، مالکیت و کوته بینی مدیریتی در شرکت های با اندازه بزرگ و کوچک

  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ریسک عملیاتی، سودآوری و مالکیت با کوته بینی مدیریتی در شرکت های با اندازه بزرگ و کوچک پرداخته شده است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هفت ساله طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. در نهایت با توجه به محدودیت های پژوهش و با استفاده از روش حذف سیستماتیک، اطلاعات مربوط به 130 شرکت جمع آوری گردیده است. پژوهش مورد نظر از جهت هدف، یک پژوهش کاربردی است. از لحاظ نوع طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، ریسک عملیاتی بر سودآوری و میزان مالیکت سرمایه گذاران شرکتهای تاثیرگذار می باشد. از طرفی کوته بینی مدیریت بر تغییرات سرمایه گذاری تأثیرگذار است؛ همچنین ریسک عملیاتی بر کوته بینی مدیریت نیز تأثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها