• بررسی تأثیر تجارت آزاد بر صادرات محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم و پسته)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/13
  • تعداد بازدید: 333
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی تأثیر تجارت آزاد بر صادرات محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم و پسته)

  رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای نیل به اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه، امری ضروری قلمداد می شود. اقتصاددانان توسعه به طور عام و اقتصاددانان کشاورزی به طور خاص بر این امر تأکید دارند که کشاورزی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. آنچه که امروزه مطرح است، توجه به توانمندی های این بخش در رویارویی با جهانی سازی است. آشکار است که جهانی سازی باعث رشد سریع تجارت در جهان و کاهش هزینه اطلاعات و ارتباطات می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نیز ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجاری، هدف این تحقیق بررسی تأثیر تجارت آزاد بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1397 - 1370 برای دو محصول گندم و پسته می باشد.

  در این مطالعه تابع صادرات با استفاده از مدل ardl بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار eviews استفاده شد. نتایج نشان داد، آزادسازی تجاری بر تقاضای داخلی گندم و پسته بیتأثیر است. از آن جایی که محصولی مانند گندم یک محصول وارداتی به حساب می آید، آزادسازی تجاری این محصول به منزله واردات بیشتر این محصول است که واردات بیشترهم تأثیر معناداری بر تقاضای داخلی آن ندارد. به عبارتی مصرف این محصول با آزادسازی تجاری آن تغییری نخواهد کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها