• بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک در خانواده های شهر کاشان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 243
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک در خانواده‌های شهر کاشان

  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک درخانواده‌های شهر کاشان پرداخته است. در این پژوهش از نظریات همسان همسری، مبادله، شبکه، منزلت اجتماعی و کنش متقابل استفاده شده است. در این پژوهش از روش پیمایش اجتماعی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی زوجین ناسازگار شهر کاشان بوده است.

  حجم نمونه‌ی پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 300 نفر تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مسائل اقتصادی، میزان اختلاف و تفاوت ها، عوامل موثر بر نارضایتی از زندگی و میزان دخالت اطرافیان (به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش) با رضایت از زندگی زناشویی (به عنوان متغیر وابسته‌ی پژوهش) رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

  اما بین متغیر مقایسه دوران تاهل و تجرد با رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و معکوس است. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان داد که، ازمیان متغیرهای وارد شده در معادله‌ی رگرسیونی، متغیرهای میزان اختلاف و تفاوت ها، متغیر میزان دخالت اطرافیان، متغیر عوامل موثر در نارضایتی و متغیر مقایسه دوران تاهل و تجرد تاثیرگذارترین متغیرها بر متغیر وابسته بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید