• شناسایی اولویت بندی موانع پیاده سازی کنترل داخلی موفق در شرکت های شهرک صنعتی استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 243
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  شناسایی اولویت بندی موانع پیاده سازی کنترل داخلی موفق در شرکت های شهرک صنعتی استان فارس

  کنترل داخلی یکی از مهمترین ارکان شرکت ها جهت رسیدن به سود آوری می باشد زیرا اگر در شرکتی کنترل داخلی موفق وجود نداشته باشد شرکت با مشکلات جدی مواجه می شود بنابراین می بایست شرکت ها در ابعاد مختلف کنترل داخلی تقویت و توجه جدی به آن داشته باشند. هدف این پژوهش بهبود توسعه رشد اقتصادی شرکت ها از طریق شناسایی و کنترل ریسک های کنترل داخلی شرکت ها انجام شده است.

  روش تحقیق این پژوهش، میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه 150 مورد از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز می باشند و داده های بدست آمده پس از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. تاثیر کنترل داخلی در فرایند شرکت های مستقر در شهرک صنعتی ار آزمون t-test تک نمونه ای و جهت رتبه بندی ریسک ها از آزمون فریدمن استفاده شده است.

  نتایج نشان می دهد که میانگین حاصل از آزمون t-test تک نمونه ای برابر با 2.78 و کوچکتر از مقدار تعیین شده مجاز یعنی 3 می باشد و مقدار قدر مطلق آماره tبرابر 0.001 و کوچکتر از 0.5 است که این حاکی از ان است که در نمونه مورد بررسی وضعیت کیفی مناسبی برقرار نمی باشد و لذا کنترل های داخلی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز دارای ریسک معنا داری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها