• اثربخشی توانمندسازی روان شناختی بر مبنای نظریه روان شناسی فردی آدلر بر عزت نفس جنسی و کیفیت روابط زناشویی زنان داری تعارضات زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 388
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف پژوهش، بررسی اثربخشی توانمندسازی روان‌ شناختی بر مبنای نظریه روان ‌شناسی فردی آدلر بر عزت‌نفس جنسی و کیفیت روابط زناشویی زنان داری تعارضات زناشویی بود. در این پژوهش از روش پژوهش، نیمه آزمایش و از طرح پیش‌ آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه ‌ی آماری پژوهش شامل 30 از زنان با تعارضات زناشویی شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که به روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). ابتدا همه‌ی نمونه‌ ها به پرسشنامه‌ های تجدید نظر شده تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1372)، عزت ‌نفس جنسی برای زنان دویل زینا و اسچوارز (1966) و پرسشنامه تجدیدنظر شده کیفیت روابط زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (1995) پاسخ دادند و سپس مداخله داستان زندگی برای گروه آزمایش در 18 جلسه اجرا شد و درنهایت، پس ‌آزمون از زنان با تعارضات زناشویی گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و به ‌منظور تجزیه ‌و تحلیل نتایج، از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش نشان داد که توانمندسازی روان‌ شناختی بر مبنای نظریه روان ‌شناسی فردی آدلر بر عزت‌ نفس جنسی و کیفیت روابط زناشویی زنان داری تعارضات زناشویی گروه آزمایش مؤثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها