• بررسی تأثیرمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق نقش تعدیل کننده بازاریابی رسانهای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاههای تجاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 644
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیرمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها از طریق نقش تعدیل‌کننده بازاریابی رسانهای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاههای تجاری

  هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها از طریق نقش تعدیل‌کننده بازاریابی رسانهای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاههای تجاری می‌باشد. جهت نیل به هدف فوق، نمونه‌ای آماری مشتمل بر 157 شرکت از مؤسسات و سازمان‌های حسابرسی در بازه زمانی سال 1397 انتخاب گردید و اطلاعات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، برای پردازش دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزارهای (3.2.8)  pls و (20) spss استفاده شده است. در این پژوهش، برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که چنانچه بیش از 7% باشد بیانگر این است که پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.

  پژوهش فوق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت به دلیل اینکه به توصیف وضعیت متغیرها و تاثیر آنها می‌پردازد جزء پژوهش‏های توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و تحلیل مدل است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین برنامه بازاریابی رسانه‌ای اجتماعی و عملکرد پایدار یک شرکت ارتباط بین شرکت‌های مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل می‌کند و بین بازایابی رسانه‌ای اجتماعی و عملکرد پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها