• شناسائی عوامل کلیدی موفقیت پذیرش فناوری در سازمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه رشد سریع تغییرات فناوری به یکی از مزیت های رقابتی سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که شاهد ظهور سازمان های واکنش سریع 4 برای پاسخ گویی به این تغییرات هستیم. اکنون، موفقیت سازمان ها، به چگونگی انتقال،پذیرش و بهره برداری از فناوری ها وابسته شده است. از این رو، حصول عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بسته به شرایط سازمان، به منظور ارائه الگویی مناسب، اهمیت ویژه ای دارد.

  این مقاله با مطالعات پژوهشی، در نظر دارد عوامل کلیدی و یا به عبارتی بحرانی موفقیت را از میان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فناوری شناسائی نموده، و ضمن اولویت بندی آنها، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 5 و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط، الگوی مناسبی را متناسب با سازمان و محدودیت های موجود، ارائه دهد. لازم به ذکر است، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امکان مقایسه هر عامل را نسبت به سایر عوامل، بسته به منابع موجود و از طریق ایجاد ماتریس مقایسات زوجی فراهم می آورد. مطالعه موردی در این تحقیق، شناسائی عوامل کلیدی پذیرش فناوری سیستم کنترل گسترده 6 توسط کاربران خطوط تولید، و جایگذاری این فناوری بجای سیستم های پنوماتیک در شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام و الویت بندی آنها می باشد. این روش به ویژه در سازمان ها و فناوری هایی که با محدودیت های زمانی و منابع روبرو هستند، راهکاری سودمند، و با ارزش خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم