• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 950
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   اثربخشی شرکتهای نو فناوری بنیان درحوزه های مختلف به دلیل نقش آنها در تجاری سازی فناوری ها، ایجاد فرصت های شغلی و تاثیرشان به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی منطقه موجب شده که مورد توجه ویژه ی صاحبنظران و مدیران دانشگاهی و سازمانی و سیاستمدران قرار بگیرند.بر همین اساس به منظور شناسایی عوامل و بسترهای لازم برای شکل گیری و توسعه این شرکتها این تحقیق انجام شده است. پس ازمطالعه و بررسی پژوهش های مختلف در این زمینه، عوامل تأثیر گذار بر عملکرد موفق شرکتهای نو فناوری بنیان با استفاده ازرویکرد تحقیق پیمایشی درمیان صاحبنظرات مدیریت فناوری، مدیران و کارشناسان این شرکت ها شناسایی و رتبه بندی شده است. آزمون کالموگروف– اسمیرنف و مقایسه میانگین به ترتیب بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرها و موثر بودن این ابعاد به عنوان عوامل موثراست. مقایسه میانگین رتبه ابعاد موثر با یکدیگر و با آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که به ترتیب عوامل استراتژی فناوری، سیاستهای حمایتی دولت، شبکه سازی، استراتژی کسب وکار، محیط سازمانی، سرمایه انسانی،تأمین مالی و نهادهای حمایتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت این شرکتها دارند. برای مشخص شدن تفاوت بین متغیرها با هم از آزمون مقایسه جفتی ویل کاکسون استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیراستراتژی فناوری به صورت معنادار بیشتر از کلیه متغیر هاست به عبارتی استراتژی فناوری بیشترین اهمیت را در موفقیت این شرکت ها دارا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها