• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف پژوهش حاضر، تعیین راهبردهای تجاری سازی طرحهای پژوهشی مراکز آموزش عالی می باشد. فرضیه کلی این پژوهش عبارت است از: بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی کارآمد، راهبردهای تأسیس نهادها، شرکتهای دانش بنیاد - مراکز رشد، راهبردهای انگیزشی، و راهبردهای ارزشیابی با تجاری سازی طرحهای پژوهشی اساتید، رابطه وجود دارد. روش تحقیق،توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 36 گویه با طیف پنج درجه ای لیکرت بوده که با استفاده از مطالعات انجام شده(ادبیات موجود و نظرات متخصصان و اساتید و مطالعات مقدماتی)، پرسشنامه مورد نظر تهیه شده و روایی پرسشنامه به لحاظ محتوا تأمین گردیده و با روش آلفای کرونباخ، ضریب اعتباری معادل 89/0 بدست داده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی موجود در منطقه چهار کشور تشکیل داده است.شیوه نمونه گیری،خوشه ای تک مرحله ای بوده که نهایتاً یک چهارم واحدهای دانشگاهی موجود در سطح منطقه بطور تصادفی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار استنباطی(آزمون اتا، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر) استفاده شده است.

  نتایج کلی پژوهش نشان می دهد، در خصوص رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی کارآمد، راهبردهای تأسیس نهادها، شرکتهای دانش بنیاد - مراکز رشد، راهبردهای انگیزشی، و راهبردهای ارزشیابی و تلاش اساتید دانشگاه برای تجاری سازی طرح پژوهشی، ضریب همبستگی بترتیب معادل 482/0،367/0،632/0 و 289/0می باشد و نشان می دهد، رابطه مستقیم با شدت متوسط بین هر یک از متغیرهای مورد مطالعه با تجاری سازی وجود دارد. سطح معناداری راهبردهای چهارگانه کمتر از  p<0/05نیز حاکی از معنادار بودن رابطه آنها با تجاری سازی طرحهای پژوهشی می باشد.مدل مورد مطالعه با 95% اطمینان برای تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی، تأیید می شود. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها