• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از روش های انجام گرمایش در منازل و مکان های تجاری استفاده از پمپ حرارتی می باشد. پمپ حرارتی با عملکردی در جهت عکس سیکل تبرید تراکمی بخار و انتقال کندانسور به محل مورد نظر برای گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد. در کار حاضر به منظور بهینه سازی یک پمپ حرارتی، روش ترمواکونومیک مورد استفاده قرار گرفته است.مبدل های حرارتی در این تحقیق از نوع دو لوله ای بوده وسه سیال عامل 12 r، r134a ،r22 ،مورد بررسی قرارگرفته اند. دمای چگالش وتبخیر مهمترین پارامتر طراحی حرارتی کندانسور و اواپراتور می باشند،که با تعیین فشار چگالش و تبخیر، هزینه انرژی الکتریکی مصرفی در کمپرسور و هزینه اولیه کمپرسور قابل محاسبه است. همچنین این دماها تاثیر مستقیم بر طراحی حرارتی کندانسور و اواپراتور موجود درسیکل می گذارند به همین دلیل به عنوان پارامتر بهینه سازی سیکل مورد بررسی قرار گرفته اند. قطر داخلی کندانسور و اواپراتور با تاثیر بر روی ضریب انتقال حرارت سیال عامل در طراحی حرارتی مبدل ها تاثیر گذاشته و با تاثیر همزمان بر روی افت فشار درون مبدل ها باعث تغییر در هزینه برق مصرفی در کمپرسور می شوند. بنابراین پارامتری مناسب برای بهینه سازی مبدل ها می باشند. تابع هدف تابعی از هزینه هاست که شامل هزینه های مربوط به اکسرژی ورودی (انرژی الکتریکی مورد استفاده کمپرسور ) وسرمایه گذاری اولیه می باشند. استفاده از آنالیز اکسرژی به منظور بهینه سازی ترمواکونومیک سیستم به دلیل در نظر گرفتن هزینه انرژی مصرفی به عنوان یکی از پارامترهای اصلی بهینه سازی بر سایر روش ها دارای برتری می باشد. در کار حاضر مهمترین پارامترهای طراحی حرارتی پمپ حرارتی که شامل دمای چگالش و دمای تبخیر می باشد به طور همزمان با قطر داخلی کندانسور و اواپراتور به عنوان پارامتر بهینه سازی مبدل های حرارتی برای سه سیال مورد بررسی و بهینه یابی قرار گرفته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها