• ارزیابی عملکرد شهرداری شهر اهواز در چهارچوب حکمرانی خوب شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1135
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   وضعیت مدیریت شهری ضعف های فراوانی دارد که به نظر می رسد الگوی حکمرانی خوب شهری پیشنهاد مناسبی برای وضعیت شهرهای امروزی باشد. الگوی حکمرانی خوب شهری با در نظر گرفتن جامعه مدنی بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی سعی در به سوی تعالی رساندن شهر و شهروندان دارد. هدف این تحقیق این است که مولفه های اصلی حکمرانی خوب شهری را مورد مطالعه قرار داده و با معرفه سازی از مولفه های کلان حکمرانی خوب شهری، میزان رعایت اصول حکمرانی خوب شهری را شهرداری های مناطق هشتگانه اهواز مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش مطالعه،توصیفی-تحلیلی می باشد.شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی- کتابخانه ای و جامعه آماری استفاده شده در این تحقیق سه گروه شهروندان (ساکنین مناطق هشتگانه شهر اهواز) بخش دولتی(ادارات آب، برق و گاز) می باشد.در این تحقیق از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده و برای تحلیل نتایج از آزمون رگرسیون (روش enter) استفاده شده است. د رادامه با بررسی اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار spss و همچنین نرم افزار excel سعی در تبیین مناسب داده ها شده است. برای خروجی گرافیکی داده ها از نرم افزار gis استفاده شده است. نتیجه گیری تحقیق نشان می دهد، عملکرد کلی شهرداری شهر اهواز، در چهارچوب حکمرانی خوب شهری نمی باشد. همچنین روابط معناداری بین مولفه ها در سنجش عملکرد شهرداری شهر اهواز وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم