• ارائه راهکارهای برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت محیط مسکونی در محلات جدید (نمونه موردی: محله پردیس بهارستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1092
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هر بررسی و مطالعه ی فرآیند رشد و توسعه ی کلان شهر های جهانی، نمایان گر شکل گیری کیفی نابسامان و  در پاره ای از موارد بحرانی در محیط های مسکونی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاستهای توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در اشکال حادتری بروز و ظهور یافته است و زمینه ساز پایدار  شدن مسائل عدیده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با این وجود معضل فقدان یا سطح نازل کیفیت د رمحدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی به مثابه یکی از مهمترین چالش های پیش روی نظام سیاستگذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده است و در نتیجه می توان آن را مسئله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سالهای اخیر نشان گر توجه متفکرین و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط مسکونی» و نگارش مقالات و کتابهای متنوع و متعددی در این زمینه است. روش انجام تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره ی سلسله مراتبی و مدل مورد استفاده در فرآیند نیز به مدل رویکرد تجربی سنجش کیفیت محیط مسکونی با استفاده از معیارهای رویکرد طراحی کالبدی موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و جزء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می گیرند. در این میان جز معیارهای سطح آخر مدل،مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفته است و بر اساس میزان رضایتمندی یا نارضایتی ساکنین محیط مورد نظر امتیاز دهی شدند. در نهایت پس از انحام تحلیل های آماری مناسب،سطح کیفی سکونت در محدوده مورد مطالعه محله پردیس در حد پایینی ارزیابی و وجود رابطه ی معنی دار بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته ی کیفیت محیط مسکونی تایید شد.به همین خاطر برای محله پردیس به صورت معیارهای اولویت بندی شده راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها