• بررسی رابطه بین نگرش به ایمنی و رفتارهای ایمن کارکنان (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 947
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  حوادث و مصدومیتهای ناشی از آن از عمده ترین مشکلات مرتبط با سلامت جامعه در چند دهه اخیر محسوب می شود. طبق آمار رسمی i.l.o در سال 2006 (سازمان بین المللی کار) حدود 90% علل بروز حوادث شغلی اعمال و رفتارهای نا ایمن می باشد. همچنین طبق آمار اداره ایمنی پیش بینی کنند های میزان حوادث شغلی می باشند. این موضوع در حالیست که مطالعات کمی در خصوص بررسی نگرش به ایمنی در محیطهای صنعتی ایران صورت پذیرفته است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نگرش به ایمنی با عوامل جمعیت شناختی و رفتارهای ایمن کارکنان تولیدی شرکت سایپا پرداخته شد. تحقیق مذکور جزء مطالعات کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که بصورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل آندسته از کارکنان سالنهای تولیدی و پشتیبانی شرکت خودروسازی سایپا که مستقیما با مخاطرات محیط کار در تماس هستند، می باشد از اینرو تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر خبرگان و برای تعیین اعتبار آن از آلفای کرانباخ استفاده گردید که میزان آن برابر 0.88 شد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون t استودنت در سطح اطمینان 95% بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان نگرش کارکنان تولیدی شرکت سایپا نسبت به ایمنی در حد قابل قبول (مثبت) می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها