• ارائه الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی و زمان بندی تعمیر چاه های نفتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1259
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این تحقیق به دنبال تدوین الگویی مناسب جهت اولویت بندی چاه های نفت تعمیراتی هستیم که در حوزه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در مناطق خشکی قرار دارند. جهت تحقق این هدف، ابتدا معیارهای با اهمیت در یک تحقیق میدانی و با استفاده از مستندات و منابع کتابخانه ای و همچنین نظرات کارشناسان و خبرگان شرکت مذکور، از طریق تکمیل پرسشنامه،شناسایی شدند.در ادامه معیارهای انتخاب شده به معیارهای جبرانی و غیر جبرانی تقسیم بندی گردید.سپس برای معیارهای جبرانی با استفاده از مفهوم تحلیل سلسله مراتبی و انجام مقایسات زوجی با استفاده از نظر سنجی از خبرگان آشنا به موضوع، یک بار بین معیارهای اصلی و بار دیگر بین زیر معیارهای مرتبط، وزن هر یک از آنها به دست آمد. با شناسایی وزن معیارها و زیرمعیارهای مهم حاضر در مسأله و مشخص نمودن گزینه ها، مدل مفهومی تحقیق حاضر، طراحی و تبیین گردید. گزینه های این تحقیق عبارت بودند از مجموعه ای از چاه هایی ک نیاز به تعمیر دارند و به کمک نرم افزار  expert choice وزن (اهمیت) این مجموعه مشخص شد (اولویت بندی اولیه). پس از این مرحله با انجام روش حذفی که یکی از روش های اولویت بندی گزینه های دارای معیارهای غیرجبرانی است اولویت میانی گزینه ها مشخص گردید. در انتهای تحقیق نیز بر اساس بحث زمان بندی تخصیص منابع اولویت نهایی جهت تخصیص دکل به چاه های تعمیری برگزیده انجام شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها