• بررسی تأثیر عمق بر دشت سیلابی در کانال های مرکب با جریان ثانویه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 938
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   به دلیل خسارات و زیان های بیشماری که سیلاب ها به انسان ها وارد نموده اند؛ همواره تأثیر ویژه ای در زندگی بشر داشته اند. بررسی تأثیر اشکال هندسی در بروز سیلاب بعنوان شریانهای حیاتی در کانالهای مرکب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با بررسی اثر عمق بر دشت سیلاب با اعمال جریان های ثانویه (k) به کمک روش ریاضی دو بعدی skm تخمین توزیع سرعت نسبت به داده های تجربی با حداکثر خطای 0.004 درصد مشاهده شده است. با توجه به نزدیکی مدل پیشنهادی به نتایج داده های تجربی برآورد خوبی از توزیع عرضی سرعت داشته و نتایج حاکی از آن است؛ که با افزایش عمق در دشت سیلابی قدر مطلق k در سه حوزه به تدریج کاهش پیدا می کند. دلیل این امر این است؛ که در زمان افزایش عمق دشت سیلاب توزیع سرعت در مقطع عرضی متجانستر و همگنتر خواهد بود و سرعت عرضی (v) در مقایسه با سرعت جریان (u) بسیار کوچک خواهد شد. بنابراین یک ضریب جریان ثانویه کوچکتر دور از انتظار نخواهد بود. نتایج نشان می دهد مدل ریاضی ارائه شده برای تخمین ضریب جریان ثانویه در برآورد دبی جریان برای هر عمقی از جریان با استفاده از پروفیل توزیع عرضی سرعت در برآورد منحنی دبی اشل با خطای نسبی 0.076 درصد نتایج قابل قبولی ارائه داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها