اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود (نرم افزار flac3d)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1951
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   به منظور ارزیابی مهندسی توده های سنگی در محدوده تونل،سه نوع طبقه بندی ژئومکانیکی متداول طبقه بندی rmr، اندیس کیفی تونل سازی در سنگ (q) و شاخص مقاومت زمین شناسی (gsi) مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به کیفیت و خصوصیات توده سنگ اطراف تونل نقره کمر که در گروه سنگ های متوسط تا ضعیف قرار دارد، مدل رفتاری الاستیک-پلاستیک هوک- براون و موهر-کولمب  و مدل رفتاری پس از گسیختگی کرنش نرم شوندگی برای توده سنگ فوق در طراحی ها و تحلیل های پایداری در نظر گرفته شده است. پارامترهای پیک و پسماند مدل رفتاری هوک-براون با استفاده از مقادیر rmrres و grires محاسبه شدند.در این تحقیق سعی شده از انواع روش های تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل استفاده شود که بارزترین روشهای بکار رفته روش تحلیلی عددی تفاضل محدود (flac#d) و روش تحلیل اندرکنش سنگ-حائل می باشد. البته از روش های تجربی در مراحل اولیه طراحی، برای پیش بینی حدودی نوع سیستم نگهداری و پیش فرض های طراحی استفاه شد. در مرحله تحلیل پایداری، نتایج روش های گوناگون با نتایج حاصل از روش عددی مقایسه شده و از آنها در تفسیر نتایج کمک گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از روشهای نوین در طراحی سیستم های نگهداری کامپوزیت برای تونل استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها