• مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/07/24
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
    • تعداد بازدید: 823
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در تحقیق حاضر از رودخانه پسیخان در یک بازه 4 کیلومتری نمونه برداری و میزان اکسیژن محلول و اکسیژن بیولوژیکی ارزیابی شد. برای شبیه سازی غلظت اکسیژن محلول از مدل عددی و تحلیلی استفاده، و نتایج شبیه سازی های انجام شده با داده های مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت و برتری مدل های عددی بر مدل تحلیلی و تطابق بسیار خوب خروجی مدل های عددی با داده های مشاهداتی به ثبت رسید. دلیل دقت پایین روش تحلیلی وجود ضرایب تجربی با مقادیر پیشنهادی متفاوت در آن ارزیابی گردید. همچنین از بین روابط تجربی پیشنهادی محاسبه ی ضریب انتشار طولی، رابطه کاشفی پور - فالکونر به عنوان مناسب ترین ضریب برای رودخانه پسیخان شناسایی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها