• مقایسه اثر و عوارض دو رژیم درمانی متفاوت با استراتژی dot’s در بیماران مسلول ریوی خلط مثبت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 927
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  نظر به بالا بودن شیوع بیماری سل و هزینه درمانی آن و نیز احتمال امتناع بیمار از مصرف دارو طراحی یک روش درمانی با دوره کوتاه، هزینه و دوز کم مفید به نظر می رسد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر و عوارض دو رژیم درمانی denver و معمولی در بیماران مسلول خلط مثبت انجام گرفت. مواد و روش ها: این کار آزمایی بالینی روی 200 بیمار مسلول خلط مثبت مراجعه کننده به درمانگاه های نواب صفوی و ملاهادی سبزواری اصفهان انجام شد. بیماران در دو گروه 100 نفری تحت دو رژیم درمانی denver (62 دوزی) و معمولی (180 دوزی) قرار داده شده 2، 4 و 6 ماه بعد از آنان آزمایش خلط با رنگ ذیل نلسون به عمل آمد. در صورت منفی بودن خلط در هر سه نوبت آزمایش فرد بهبود یافته تلقی شد. یافته ها با استفاده از آزمون مربع کای (یا تست دقیق فیشر) تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: 94% بیماران تحت درمان رژیم  denverو 93 % بیماران گروه درمانی معمول بهبودی حاصل کردند. 9% بیماران گروه اول و 6% بیماران گروه دوم دچار عارضه دارویی شدند. اخنلافات مشاهده شده به لحاظ آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به یکسان بودن اثر و عوارض دو رژیم درمانی مورد مطالعه استفاده از برنامه درمانی denver به علت دوره کوتاه، هزینه کم و احتمال پذیرش بالای بیمار توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها