• تحلیل محتوای کتاب های فارسی مدارس ایران از نظر میزان کاربرد واژه های حامل خشونت و واژه های حامل ملایمت و صلح

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 956
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحقیق حاضر به تحلیل محتوای متون کتاب های فارسی مدارس ایران به لحاظ میزان کاربرد واژه های حامل خشونت و واژه های حامل ملایمت و صلح می پردازد و در پی یافتن پاسخ سؤالات زیر است: 1) میزان کاربرد واژه های خشونت آمیز در متون درس فارسی مدارس ایران چه قدر است؟ 2) میزان کاربرد واژه های صلح آمیز در متون درس فارسی مدارس ایران چه قدر است؟ 3) از میان واژه های صلح آمیز و واژه های خشونت آمیز کدام یک دارای بیش ترین کاربرد و کدام یک دارای کم ترین کاربرد است؟ 4) از میان پایه ها و دوره های تحصیلی کدام یک دارای واژه های حامل ملایمت و پیام صلح بیش تری است؟ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل توصیفی تمامی کتاب های فارسی مدارس تحلیل شده اند. جهت تعیین معنا داری تفاوت بین سه مقطع تحصیلی از آزمون کراسکال- والیس استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: الف) در کتاب های فارسی مدارس ایران ، فراوانی واژه های حامل ملایمت و صلح با 2048 (42.57 درصد) و فراوانی واژه های حامل خشونت با 2763 (57.43 درصد) است، لذا کاربرد واژه های خشونت آمیز از واژه های صلح آمیز بیش تر است. ب) از میان پایه های مختلف تحصیلی، کتاب فارسی ( 2) سال دوم دبیرستان با فراوانی 228 ، معادل فارسی دوم دبستان بخوانیم با فراوانی 132، معادل 78.11 درصد، واژه حامل ملایمت و صلح، دارای کم ترین تعداد واژه حامل ملایمت و صلح ( در مقایسه با واژه های حامل خشونت ) است. پ) از میان دوره های مختلف تحصیلی، دوره ابتدایی با فراوانی 713، معادل 53.25 درصد، واژه حامل ملایمت و صلح، دارای بیش ترین و دوره دبیرستان با فراوانی 741، معادل 33.82 درصد، واژه حامل ملایمت و صلح، دارای کم ترین تعداد از این نوع واژه ها ( در مقایسه با واژه های حامل خشونت ) است. تفاوت میزان واژه های خشونت آمیز در سه مقطع معنی دار است اما تفاوت میزان واژه های حامل ملایمت و صلح در این سه مقطع معنی دار نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها