• پیش بینی پایداری عرض تغییر شکل یافته موج شکن با استفاده از شبکه عصبی استاتیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 745
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل پایداری سازههای دریایی به دلیل مرتبط بودن روش طراحی مناسب و ایمنی این سازهها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه پایداری موج شکن های سکویی از طریق بررسی عرض فرسایش یافته سکو مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تخمین عرض فرسایش یافته موج شکن سکویی، روابط و روشهای مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینکه بین نتایج آزمایشگاهی که از آزمایشگاههای متفاوت بدست آمده اند بعضاً پراکندگی قابل توجهی نیز مشاهده شده است لذا شبهه-ای به نتایج حاصله از روابط ارایه شده بر اساس تک تک این داده های آزمایشگاهی وارد می شود که در نتایج تحقیقات پژوهشگران در این زمینه نیز یاد شده است. بر اساس مدلهای شبیه سازی نرم همچون مدل شبکه عصبی استاتیکی (sann)، در این تحقیق اقدام به پیش بینی عرض فرسایش یافته موج شکن جهت حفظ پایداری این سازهها شد. بدین منظور دادههای آزمایشگاهی مرتبط با عرض فرسایش یافته موج شکن که از تحقیقات tørum et al. (2003)، lykke andersen (2006) و moghim et al. (2011) بدست آمده است مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به تحلیل حساسیت ساختار شبکه نسبت به پارامترهای مؤثر بر آن همچون تعداد لایه و نرون، ساختار برتر جهت پیش بینی پیشنهاد می-شود. در این ساختار 5 پارامتر ورودی جهت پیشبینی عرض فرسایش در نظر گرفته شد. جهت مقایسه برتری نتایج ارائه شده توسط ساختار پیشنهادی از شاخص خطای میانگین مجذور خطا (mse) استفاده گردید. ارزیابی مقادیر خروجی حاصل از پیش بینی نشان دهنده کارآیی بالای این روش جهت برآورد عرض فرسایش یافته موج شکن برای شبیه سازی در شرایط آینده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها