• بررسی ابعاد استرس شغلی(انگیزه تحصیلی دانش آموزان و صلاحیت حرفه ای معلمان) در دوگروه معلمان مرد و زن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/20
  • تعداد بازدید: 161
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی ابعاد استرس شغلی (انگیزه تحصیلی دانش آموزان و صلاحیت حرفه ای معلمان) در دو گروه معلمان مرد و زن

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی ابعاد استرس شغلی(انگیزه تحصیلی دانش آموزان و صلاحیت حرفه ای معلمان) در دوگروه مردان و زنان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل در آموزش و پرورش که به صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. این روش با توجه به محدودیت تردد هنگام جدی شدن خطر کرونا در ایران انتخاب شد. تعداد افراد شرکت کننده 200 نفر بوده که تعداد 100 نفر مرد و 100 نفر زن بوده اند که به پرسشنامه استرس شغلی معلمان کریاکو و ساتکلیف ( 1978 )پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی(آزمون t و همبستگی پیرسون) استفاده گردید.

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، بین انگیزه تحصیلی دانش آموزان و صلاحیت حرفه ای معلمان تفائت معناداری وجود ندارد همچنین انگیزه تحصیلی دانش آموزان با صلاحیت حرفه ای معلمان دو گروه زنان و مردان در سطح 01 / 0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است مسئول بودن در قبال کار دیگران از جمله موارد استرس زا محسوب می شود.

  دانش آموزان مستقیماً با معلم در ارتباط هستند و از سوی دیگر معلمان از خانواده دانش آموزان انتظار دارند که بر امور تحصیلی فرزندان نظارت کنند. بی توجهی والدین به امور تحصیلی فرزندان و همچنین بی علاقه بودن دانش آموزان به تحصیل، از جمله موارد استرس زا برای دبیران بوده است. همچنین حس نیاز به رشد و پیشرفت در شغل و دستیابی به جایگاه علمی و حرفه ای بالاتر و حساسیت به شیوه های ارزیابی عملکرد آنها توسط مدیران از جمله مواردی است که در صورت وجود موانع بر سر راه انجام اصولی آنها به استرس شغلی می انجامد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها