• وضعیت جو سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 1400-1399

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/05
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  وضعیت جو سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 1400-1399

  هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت جو سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر همدان بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده ها جزء پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر همدان در سال 1400-1399 به تعداد 1018 نفر بود.

  حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بر اساس فرمول کوکران 279 آزمودنی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه جو سازمانی  هالپین و کرافت(2000) با پایایی 0.86 محاسبه گردید. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss20 انجام گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید مدیریت قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج تی تک گروهی و طیف بازرگان حاکی از این بود که وضعیت جو سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه آموزش و پرورش شهر همدان به ترتیب بیشتر از 3و 3.33 و 3.67 نسبتاً مطلوب است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها