• تاثیر عملکرد مالی، اندازه هیئت مدیره و تصدی مدیرعامل بر پایداری شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/22
  • تعداد بازدید: 115
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر عملکرد مالی، اندازه هیئت مدیره و تصدی مدیرعامل بر پایداری شرکت

  پایداری عملیات همیشه در رأس برنامه ها در دنیای شرکت ها بوده است. پیشرفت های فناوری و تغییرات مداوم در بازار، چالش هایی را یکی پس از دیگری بر قابلیت های شرکت ها تحمیل می کند. بقاء، تداوم ماندگاری و حضور شرکت ها در بازار تعریف شده است.

  هدف شرکت های سهامی و مدیران آنها، بیشینه سازی ارزش حقوق صاحبان سهام و به بیان دیگر، بیشینه نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. بیشینه کردن ارزش شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و مخاطره (ریسک) متناسب است تا با استفاده از آن ها بتوان راهبردهای لازم را در جهت افزایش بقاء و تداوم و پایداری شرکت ها تدوین نمود.

  لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد مالی، اندازه هیئت مدیره و تصدی مدیرعامل بر پایداری شرکت است .به منظور دستیابی به این هدف، سه فرضیه تدوین شد.

  جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 210 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1399 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی لجستیک به کار برده شد و و همچنین نرم افزار ایویوز 10 برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی و اندازه هیئت مدیره بر پایداری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تصدی مدیرعامل بر پایداری شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها