• تأثیر کووید 19 بر تصمیمات زنجیره تأمین با نقش واسطه ای فناوری دیجیتال در صنعت بانکداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/22
  • تعداد بازدید: 149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تأثیر کووید 19 بر تصمیمات زنجیره تأمین با نقش واسطه ای فناوری دیجیتال در صنعت بانکداری

  امروزه بیماری کووید 19 باعث مشکلات مخاطره آمیز فراوانی در سطح جهان شده است. زنجیره تأمین الکترونیکی عرضه کنندگان و مشتریان را به شیوه مطلوبی به هم متصل می نماید و ارزش افزوده شرکت ها و صنایع را افزایش می دهد و همان مفهوم مدیریت زنجیره تأمین را دارد که توسط فناوری اطلاعات توانمند شده است.

  بنابراین هدف از پژوهش حاضر تأثیر کووید 19 بر تصمیمات زنجیره تأمین با تأکید بر فناوری دیجیتال در صنعت بانکداری می باشد جامعه آماری جمعی از مدیران ارشد و کارکنان بانک ملت در استان اردبیل می باشد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر به دست آمد؛ که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید.

  به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی آن بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری با نرم افزار amos انجام گرفت. نتایج نشان داد که تصمیمات زنجیره تامین بر فناوری دیجیتال تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر منفی بیماری کوید 19 بر تصمیمات زنجیره تامین دارد. و نهایتا نقش واسطه ای فناوری دیجیتال بر کووید 19 و تصمیمات زنجیره تأمین تایید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها